Aert Hendricks g. ~ 1460 a. a. <28 Gwengolo 1534

Ur pennad tennet eus Rodovid BR, ar c'helc'hgeriadur digor.

Den:230787
Jump to: navigation, search
Lignez ?
Reizh gourel
Anv a-bezh d'ar c'hanedigezh Aert Hendricks
Kerent

Hendrick Hendricks in Burgoengen [in Burgoengen] g. ~ 1425 a. a. > 1488

Nn [?] g. ~ 1435

Darvoudoù

~ 1460 ganedigezh:

~ 1485 bugel: Jacob Aert Hendricks [?] g. ~ 1485 a. a. <27 Mezheven 1527

<28 Gwengolo 1534 marvidigezh:

Notennoù

Houtkoopman te Dordrecht, raad (1509/1510, 1513/1514), schepen (1517/1518, 1521/1522, 1525/1526, 1529/1530, 1533/1534) en burgemeester (1533/1534) van Dordrecht.

burgemeester Jacob Oem, schepen Pieter Schaert en de burgers Aert Hendrickszoon en Jan Willemszoon werden in 1514 gegijzeld door het graafschap Holland om Dordrecht te dwingen mee te betalen aan een extra belasting (bede)


 • 13-8-1482: 'Alsoe zekere twyst ende gheschylle gheweest tusschen Sijmon Jansz. an die een sijde ende Willem Henr(ick)sz. ende Aert Henr(ick)sz, ghebroeders met dat dair die stock cleve mach ter ande(re) sijde. Ende alsoe sij lange teghens malcanderen te recht gegaen hebben soe hebben sij hiet tusschen sprecken van enigh an beijde sijden ghesubmittert ende over gegeven aan vier goede mannen genaempt Sijmon Jans an Rijgaert Florijs ende an Herbaren Boon. Ende Willem Henr(ick)sz. ende Aert Henr(ick)sz. ghebroeders an meester Gerrit van Voern doer waerd(e) mijns ghenad(ige) he(re)n ende an Dirck Jansz. van Driell. Te weten dat Willem ende Aert voorsz. quijtscelden Sijmon Jans. voors. hoere oom van allen erfr(e)cht ende bruijckweer van lant als Sijmon teghenwoerdich besit ende ghebruijct. (achtergrond: 27-7-1492 verkocht Adriaen Romboutsz. voor schepenen van Dordrecht aan zijn zwager Aert Heynricxzoen: een geheel huis en erf. met nog de helft van een geheel huis en erf, beide gelegen aan de 'poortzijde' van Dordrecht, bij de Tolbrug, tussen het huis genaamd Beyeren en het huis dat Gerrit van Hamersteyn toebehoorde. In de tegelijkertijd gepasseerde tweede brief werd bepaald dat Adriaen Romboutszoen uit het voornoemde huis en erf alsmede uit het halve huis en erf 'gebannen'was. In de daarop volgende jaren probeerde Aert het tweede huis geheel in zijn bezit te krijgen, want in de derde brief van 21-6-1492, verkochten (zijn oom) Sijmon Jansz. en Katelijn Willem Aertszoens' weduwe een derde deel van de helft van het voornoemde huis aan Aert Heynrixzoen. Genoemde verkopers zaten Aert een jaar later nog steeds in de weg, want in de derde brief verbood Aert Heynrixzoen met recht verkregen in het jaargeding gehouden op dinsdag na Pinksteren (d.i. 4 juni 1493)'dat men besat een derdedeel vander helft ene gehele huijs en erve' zoals dat in de doorstoken brief omschreven was. Schepenen van Dordrecht bepaalden daarbij, dat Sijmons Janszoen en Katelijn Willem Aertszoens' weduwe uit dit derde deel van de helft van het huis en erf 'gebannen waren met een 'vredeban' en dat Aert alle rechten had verworven. In de vijfde brief d.d. 2 juni 1494 tenslotte, verkocht Adriaen Aert Colensz., als man en voogd van Kathelijn Aertsdochter, mede namems de broers Jan Aertsz. en Thonis Aertsz. (machtiging met een 'stedebrief' van Gorinchem), een 'vijffthalven' (4,5 ofwel 2/9) deel van een geheel huis aan de poortzijde van Dordrecht, tussen het huis van Adriaen Romboutsz. en 'den Rooschilt' aan Aert Heynricxzoen. Hoewel nergens sprake is van het resterende 1/9 deel, had Aert Hendricxsz. het tweede huis nu waarschijnlijk geheel in handen. Enkele jaren later was hij nog in het bezit van het eerste huis, want op 3-2-1506 verkocht Aert Heynricxszoen een jaarlijkse erfrente van 1 pond groot Vlaams aan (zijn schoonzuster) Marighe Jacob Jan Weynsdochter, verzekerde op het gehele huis en erf,'daer hij in woont',gelegen aan de poortzijde bij de Tolbrug, tussen het huis van Lijsbet weduwe van Gerrit van Hamersteyn en het huis genaamd Beyeren. Het tweede huis wordt ook genoemd, en wel in een extract uit het register van wijlen meester Adriaen Wouters, secretaris van Dordrecht. Hierin is sprake van de verkoop op 2-4-1538 door Dirck Adriaensz. die backer van een geheel huis en erf, gelegen aan de poortzijde 'op die vogelmerct', tussen 'den Roeden Schilt' en het huis van Toenigen Aert Henricxsz weduwe et altra. Deze laatste brief is doorstoken met een tweetal latere, waarin als belending werden genoemd: het huis van Anthonetta Aert Heynricxz weduwe (9-9-1550), resp het huis van Cornelis de Jonge (17-11-1559), man van haar kleindochter Hillegond Wensen. Wellicht waren de 'Vogelmerct' (nu: Groenmarkt) uit 1538 en de 'Vogelenzanc' uit 1417 een en dezelfde.)
 • 1487: vermeld onder de hoofdgelden van Dordrecht, in het kwartier tussen Tollebrug en Wijnbrug: 'Henrick in burgoen(gen) staat op IJ 1/2 pond; cort jairlicx an lant XI st.IIIJ d'.
 • 1488: vermeld onder de hoofdgelden van Dordrecht: 'Ith. noch ontfh. van Henrick Henricxz. in Burgoen(gen) van korsmis anno LXXXVIJ: I lb VIIJ st.'.
 • 15-4-1505: Aert Heyndricx, voogd van Heijdrick, onmondige zoon van Claes Buijs Heijnrickszoen.
 • 26-5-1512: Aert Heynricxz. 'is gereijst vander stede wege den XXVIen meij tot Bruyssel'.
 • 1513: vermeld onder de ontvangsten van geleende penning 'geleent bijden poorteren hijernae gescreven': Aert Henricxz. IJ pnd (grot)en.
 • 15-3-1513: Aert Heijnricxz. calengierde de koop van 5 morgen lands die Herber inden Kivit Jansz. binnen het jaar verkocht heeft aan Jan Prs. gelegen in Henrickijden ambocht, genoemd den Kivit.
 • 17-3-1514: Aert Heijnricksz. calengierde opnieuw de 5 mogen in Henrickijden ambocht genaam den Kivit.
 • 4-5-1518: Jan Ockers en Aert Heijnricksz. onze mede schepen calengierden het jaargeding dat meester Willem Luef heeft betreffende een rente op een huis en erf in Dordrecht.
 • 1527: 'noch beth(ael)t Aert Heijnricxz. van twaleff merck hout'.
 • 5-6-1527: Aernt Heynricksz. belend aan buitendijks land in West-Barendrecht.
 • 12-2-1528: Aert Henricksz.,'onsen ouden rade', genoemd als eenvan de toeziende voogden van Kathelijn Aertdochter, weduwe van Pieter Pietersz.; voogden zijn Cornelis Aertsz. en Matheeus Dircks van Heeraertsberch.
 • 1529: vermeld onder 'Oncost van hout...": 'Noch bethaelt Aert Heijnrickz van vier mercken (...) Noch Aert Heij(n)ricxz voors. beth(aelt) van negendalff hondert en vier vuet plancken.'
 • 1535: onder de lijftochten: 'Heynrick in Burgoen(gen), nu Aert Heynricxz. wedue I lb. X st.' en Ariaenken Aert Heynrickxz.docht(e)r X st.'
 • 1542: de weduwe van Aert Henricxz., wonende tot Dordrecht, verkoopt aan de grafelijkheid een rente van 191 lb.
 • 22-9-1544: Beatris Jansdr. poorteresse tot Dordrecht, impetrante, contra Thoentgen weduwe en boedelhoudster van wijlen Aernt Heynricxz., mede poorteresse tot Dordrecht.
 • 24-8-1545: Joost Jansz., poorter der stede van Dordrecht, belijdt dat hij verkocht heeft aan Teuntje Jacob Jan Wenssendr., weduwe van (Aert) Hendricksz.: 10 morgen land gelegen in het Oudeland van Mijnsheerenland, in een weer houdende tesamen 20 morgen, gemeen voet onder voet met de erfgenamen van Albert Pijnsen en Margriet Pieter Jans' weduwe met haar kinderen; belend ten O: de Oostwater molenvliet, ten Z: de Heerweg, ten W: de kerk en H.Geest van Mijnsheerenland, ten N: de gemenelandswatering.
 • 11-10-1548: land in het Oudeland van Mijnsheerenland omtrent de Oostwatermolen aldaer, in een blok of weer land houdende tesamen 20 morgen, gemeen voet onder voet met Grietje Pieters' weduwe, de erfgenamen van Teuntje Jacob Jan Wensendr., weduwe van Aert Hendricksz., en Tielman Oom Danielsz.; belend ten O: de Oostwatermolenvliet, ten Z: de weg, ten W: Huich Andriesz. van Dordrecht, ten N: de gemenelandsavelingen.
 • 29-5-1551: land in het Oudeland van Mijnsheerenland omtrent de Oostwatermolen aldaar, in een blok van 20 morgen, gemeen voet onder voet met de kinderen van Toontje Jacob Jan Wenssendr., weduwe van Aert Hendriksz. koopman, Aert Danielsz., en de erfgenamen van Adriaen Willemsz. den Hofman, wijlen geechte man van Marijke Margrietendr.; belend ten O: de Oostwatermolenvliet, ten Z: de weg, ten W: Huich Andriesz. uit Dordrecht, ten N: de gemenelands avelingen van Mijnsheerenland.


Zegelde met drie schoorsteenhaken op zilver, het familiewapen van zijn vrouw


Eus an dud-kozh d'ar vugale-vihan

Tud-kozh
Hendrick in Burgoengen
ganedigezh: ~ 1390
Roelof Jans Cranendonck
ganedigezh: ~ 1410
marvidigezh: 1483?, Ridderkerk
Tud-kozh
Kerent
Hendrick Hendricks in Burgoengen
ganedigezh: ~ 1425
marvidigezh: > 1488
Gerrit Roelofs Cranendonck
ganedigezh: ~ 1445
eured: Beatrijs
marvidigezh: 1514?, Reijerwaard
Nn
ganedigezh: ~ 1435
Kerent
 
== 3 ==
Anthonia Wenssen
ganedigezh: ~ 1470
marvidigezh: 24 Eost 1545 ≤ ? ≤ 11 Here 1548
Aert Hendricks
ganedigezh: ~ 1460
marvidigezh: <28 Gwengolo 1534
== 3 ==
Bugale
Cornelia Jans van Slingeland
ganedigezh: ~ 1490
eured: Jacob Aert Hendricks
marvidigezh: 20 Eost 1587
Jacob Aert Hendricks
ganedigezh: ~ 1485
eured: Cornelia Jans van Slingeland
marvidigezh: <27 Mezheven 1527, Zwijndrecht
Bugale
Bugale-vihan
Cornelis Claes van Driel
ganedigezh: ~ 1505, Zwijndrecht
eured: Margaretha Jacobs Wenssen
marvidigezh: 14 Genver 1555, Dordrecht
douaridigezh: Dordrecht, familiegraf in de grote kerk
Margaretha Jacobs Wenssen
ganedigezh: 1517?, Dordrecht
eured: Cornelis Claes van Driel
marvidigezh: 1597, Dordrecht
Bugale-vihan

Ostilhoù personel
Enklask araokaet
Yezhoù all