Nn g. ~ 1420 - Taolenn an diskennidi

Ur pennad tennet eus Rodovid BR, ar c'helc'hgeriadur digor.

Den:917125
Jump to: navigation, search
Ezhomm en deus hor servijer eus kalz loazioù evit diskwel gwezennoù bras. Setu perak ne c'hall gwelout an arvererien dizanv nemet 7 remziad diagentidi ha 7 remziad diskennidi en ur wezenn. Ma vennit gwelout ul lignez a-bezh hep enskrivadur, ouzhpennit an testenn ?showfulltree=yes e dibenn chomlec'h URL ar bajenn-mañ. Mar plij, ne lakait e neblec'h all ebet ul liamm eeun ouzh ur wezenn a-bezh.
11/1 <?> Nn [Giessen]
ganedigezh: ~ 1420
Vermoedelijk dochter van Claes Loijnck van der Giessen

2

21/2 <1+?> Gerrit Roelofs Cranendonck [Cranendonck]
ganedigezh: ~ 1445
eured: <1> Beatrijs [?] g. ~ 1450 a. a. > 1513
marvidigezh: 1514?, Reijerwaard
Begraven in de kerk van Ridderkerk.

Andere kinderen:

 • Cornelis, ca. 1460
 • Jan, ca. 1465 - < 1527, Dordrecht


 • 1453 de waarsman van de polder Oud-Reijerwaard betaalde een vergoeding aan Roel Cranendonck en Gerrit Roelofsz., die respectievelijk 7 en 2 dagen in de molen gewerkt hadden. Het is aantrekkelijk om in deze twee personen vader en zoon Cranendonck te zien, vooral omdat zij in de rekening direct na elkaar genoemd werden.
 • Ca. 1460 een van de "ghemeenen bueren" van Ridderkerk, die 1/3 deel van het benodigde geld voor de aanbesteding van nieuwe kerk inlegden. Hieruit blijkt wel, dat Gerrit Roelofsz. op dat moment reeds tot de kapitaalkrachtige inwoners van Ridderkerk behoorde, terwijl zijn vader Roel Cranendonck, die ook op de lijst voorkomt, nog in leven was. De verklaring voor dit "eigen vermogen" van Gerrit Roelofsz. zou gezocht kunnen worden in een erfenis van moederszijde. Opmerkelijk is in dat verband, dat het land dat Gerrit Roelofsz. in (Nieuw-?) Reijerwaard via zijn vader Roel Cranendonck in eigendom kreeg, geheel afkomstig was van Claes Loijnck (van der Ghiessen).
 • 1464 ontving geld van de polder Oud-Reijerwaard, omdat "hij die kae bij die wacht hoel stopte" en in 1469 kregen hij en enkele anderen (onder wie Jacop Roelofsz. en Neel Roelen) elk 2 stuiver omdat zij het hout van de as door de sluis bij de molen hadden gebracht en 3 stuivers vanwege verteringen.
 • 1497 heemraad
 • wordt in het register van dijkkavelingen in Reijerwaard "domis" (heer) genoemd.
 • Van 1484 tot 1511 genoemd als landeigenaar in de polder Oud- Reijerwaard, vermoedelijk als opvolger in landerijen van zijn vader Roelof Jansz. Cranendonck. In 1497 bezat hij daar samen met zijn broer Jacob Roelofsz. ruim 8 morgen land in het weer naast "het Gat van den Dijck 9 mergen min 65 roe". Dit belendende weer werd in de cohieren van de 10e penning uit 1557 en 1561 nog steeds met die naam aangeduid, waarbij zeer opmerkelijk is, dat in het aangrenzende weer de erfgenamen van Cornelis Gerritsz. (Cranendonck) uit Hendrik Ido Ambacht de eigenaren waren! Hoewel hiermee nog niet bewezen is, dat Cornelis Gerritsz. een zoon van Gerrit Roelofsz. was, wordt deze mogelijkheid wel zeer aannemelijk, vooral omdat hij vermoedelijk een dochter Beatrijs had (gehuwd met Pauwels Adriaensz.), die in dat geval vernoemd zou zijn naar haar grootmoeder Beatrijs, de vrouw van Gerrit Roelofsz.! Jaarlijks kwam in de polderrekeningen van Oud-Reijerwaard een post voor, waarbij Gerrit Roelofsz. een vergoeding kreeg vanwege een op zijn land gelegen kade, waartegen men bemaalde. Uit latere rekeningen blijkt dat deze kade gelegen was tegen de "opvliet" bij de watermolen achter Gerrit Roelofsz. Behalve Gerrit Roelofsz. ontving overigens ook steeds een andere persoon een gelijke vergoeding voor de andere helft van de kade, blijkbaar omdat het belendende stuk land van twee verschillende eigenaren was.
 • In de polderrekening over het jaar 1514 werd de vergoeding voor de gehele kade (dus niet meer gesplitst in twee helften) uitgekeerd aan Gerrit Roelen weduwe met enkele anderen: Gerrit Gerritsz., Jan Soet en Jan Gerritsz. Deze laatste personen ontvingen de vergoe- ding in de periode 1515-1529, zonder dat daarbij de weduwe van Gerrit Roelofsz. nog werd vermeld. Opmerkelijk is, dat Ariaen Cleysdochter, die in 1545 eenmaal als de weduwe van Gerrit Roelofsz. werd aangeduid, vanaf 1530 tot in 1556 deze jaarlijkse vergoeding van het gemeneland ontving wegens "die kae tegen den op- vlyet" in Oud-Reijerwaard! Toch lijkt aannemelijk dat Gerrit Roelofsz. slechts eenmaal getrouwd is geweest: in 1545 en 1550-1568 is sprake van de memorie van "Gherit Roeloffsz. ende Beatris sijn wijff". Uit de rekeningen van de kerkmeesters van Ridderkerk blijkt, dat voor de memorie van Gerrit Roelofsz. op dinsdag een mis gezongen moest worden door de pastoor en dat deze of de koster een mis moest zingen bij het koor en het graf.
Opmerkingen: De eenmalige vermelding in 1545 van Adriana Cleijsdochter als zijn weduwe moet vermoedelijk verklaard worden uit het gebruik van een versteend patroniem, zodat zij niet de weduwe was van Gerrit Roelofsz. maar van diens zoon Gerrit Gerritsz.! Het gebruik van het versteende patroniem Roelofsz. kwam overigens nog enkele malen voor: zo werd Gerrit Gerritsz. in 1540/'43 aangeduid als Gerrit Roelen, en werd de weduwe van diens zoon Gerrit Gerritsz. nog in 1561 vermeld als Gerrit Roelen weduwe. Adriana Cleijsdochter is overleden rond 1557, toen als de eigenaren van de landerijen onder Ridderkerk werden genoemd de erfgenamen van Gerrit Roelen, wonende in Sint-Anthoniepolder. Daarbij was sprake van meerdere stukken land onder Ridderkerk, ondermeer een perceel van 1 morgen 70 roeden in Oud-Reijerwaard, dat in 1550 door Gerrit Gerritsz.(Cranendonck) verkocht werd, en een buitendijks "uitergors" van 2 morgen (vermeld vanaf 1551), dat ca.1575 in bezit was van Zeger Gerritsz.(Cranendonck) te Westmaas. Uit de vererving van deze landerijen, met name de verkoop in 1580 van het buitendijkse land door de voogden van de weeskinderen van Gerrit Gerritsz. en Zeger Gerritsz.(Cranendonck), blijkt dat deze weeskinderen en de daaruit spruitende familie Cranendonck te Westmaas van Gerrit Roelofsz. afstamden. Zeer verwarrend is, dat in dezelfde omgeving (IJsselmonde en Barendrecht) vanaf ca.1550 de Leidenaar Gerrit Roelofsz.(Vermij) veelvuldig in de bronnen opduikt als hoogheemraad en eigenaar van land in West- IJsselmonde

3

31/3 <2+1> Gerrit Gerrits Cranendonck [Cranendonck]
ganedigezh: ~ 1465
eured: <2> Adriana Cleijs [?] g. ~ 1485 a. a. 1557?
marvidigezh: < 1530, Ridderkerk
Landbouwer. Vermeld als eigenaar van een perceel grond van 4 morgen en 70 roeden in de polder Oud-Reijerwaard. Vanaf 1504 kwam hij in aanmerking voor een jaarlijkse vergoeding vanwege de kade op zijn land. Waarsman van de polder Oud-Reijerwaard van 1506-1508. Heilige Geestmeester van Ridderkerk in 1513. In 1522 pachtte hij een stuk land vermoedelijk aan de noordzijde van de (Hor)dijk van de Nieuw-Reijerwaard.

Andere kinderen:

 • Gerrit, ca. 1510, Ridderkerk - ca. 1557, Sint Anthoniepolder
42/3 <2+1> Willem Gerrits Cranendonck [Cranendonck]
ganedigezh: ~ 1470
marvidigezh: >25 Mezheven 1543
Andere kinderen:
 • Gerrit, ca. 1500
 • Herper, ca. 1500
 • Huijg, ca. 1500
 • Joost, ca. 1500 - < 1557, Oost IJsselmonde
in de rekeningen van de Nieuw-Reijerwaard 1521/22 en 1524 aangeslagen voor pacht aan deze dijk aan de noordzijde van de polder, d.i. de Hordijk tussen Nieuw-Reijerwaard en Oost-IJsselmonde
53/3 <2+1> Cornelis Gerrits Cranendonck [Cranendonck]
ganedigezh: 1485?, Ridderkerk
marvidigezh: 1556?, Sandelingen Ambacht
Andere kinderen:
 • Adriaan, ca. 1528

Eerste huwelijk met Mariken Lambrechts Willemsdr. Uit dit huwelijk:

 • Gerrit, ca. 1510

4

71/4 <4> Pieter Willems Cranendonck [Cranendonck]
ganedigezh: ~ 1505, IJsselmonde
marvidigezh: >2 Mezheven 1557, Oost-IJsselmonde
Boer aan de Hordijk te IJsselmonde, vermeld te Oost IJsselmonde (1543-1557). Gebruikte vermoedelijk 2,5 morgen eigen land in Oost Barendrecht (1542), gebruikte land in Oost en West IJsselmonde (rond 1555). Hoogheemraad en schout.

Andere kinderen:

 • Willem, ca. 1535, Oost IJsselmonde - < 8 augustus 1598, IJsselmonde

Tweede huwelijk met een onbekende vrouw. Kinderen uit dit huwelijk:

 • Cornelis, ca. 1545, IJsselmonde - 1602/1603, IJsselmonde
 • Huijg, ca. 1545, Oost IJsselmonde - 28 augustus 1615, IJsselmonde

Zij hertrouwde met Bouwen Adriaensz.

Een mogelijke aanwijzing voor de herkomst van Pieter Willemsz. is to vinden in het kohier van de l0e penning van (Oost-) Barendrecht uit 1542: Pieter Willem Gerritsz. gebruikte toen 2 1/2 morgen eigen land 34. Het lijkt waarschijnlijk, dat deze in Barendrecht genoemde Pieter Willem Gerritsz. en de stamvader van het geslacht Cranendonck in IJsselmonde een en dezelfde zijn: in 1543 verkocht Pieter Willemsz. land in Oost-IJsselmonde, waarbij een zekere Willem Gerritsz. borg voor hem was. Overigens moet hij niet worden verward met Pieter Willemsz. (Winter), geboren ca. 1514, die in 1539 genoemd wordt als heemraad van de polder Charlois en in 1543 als gebruiker van land in de polder Dirk Smeetsland onder Charlois. Uit de kohieren van de l0e penning van IJsselmonde blijkt, dat Pieter Willemsz. rond 1555 to IJsselmonde land gebruikte in het Oostambacht en in de polder 68 Morgen onder West-IJsselmonde. In de kohieren van Oost- en West-IJsselmonde van respectievelijk 1557 en 1558 waarn deze landerijen in gebruik bij zijn weduwe, helaas zonder dat hierbij haar naam werd genoemd. Het huis dat zij bewoonde onder Oost-IJsselmonde was (vanuit het westeinde komend) het derde huis van het dorp en behoorde met een aanslag van 3 pond tot de tien hoogst getaxeerde. Uit het kohier van 1562 blijkt, dat de weduwe van Pieter Willemsz. bruikster was van drie van de vier percelen land onder IJsselmonde waarin Pieter Willemsz. in 1555 vermeld werd, terwijl het vierde stuk (4 morgen, eigendom van Mr. Huijg van Eijnden to Delft) gebruikt werd door zoon Pieter Pietersz. (Cranendonck). In 1555 gebruikten de twee oudste zoons Gerrit en Pieter Pietersz. land en een huis met boomgaard onder West-IJsselmonde, maar werden zij nog niet vermeld als eigenaars of gebruikers onder Oost-IJsselmonde. Vermoedelijk heeft na het overlijden van Pieter Willemsz. een boedelscheiding plaatsgevonden, waarbij de weduwe het beheer kreeg over de erfenis van de jongste kinderen, terwijl de twee oudste zoons Gerrit en Pieter hun erfdeel reeds ontvingen. De weduwe hertrouwde na 1562 met een zekere Bouwen Adriaensz, die vanaf 1573 vermeld werd als gebruiker van de bovengenoemde percelen land in het Oudeland van IJsselmonde.

Wapen: 2 rode hoorns op goud + 2 zalmen in vrijkwartier.
62/4 <3+2> Lenert Gerrits Cranendonck [Cranendonck]
ganedigezh: 1511?, Ridderkerk
eured: <3> Mariken Wouters [?] g. ~ 1510 a. a. > 1579
marvidigezh: > 1580, Ridderkerk
Bouwman in Oud-Reijerwaard. Heemraad van Ridderkerk. Kerkmeester van Ridderkerk (1552), Verkoopt op 20-4-1547 een rente op 3 1/2 morgen land met huis, berg, boomgaard en teling in het Oudeland van Ridderkerk
83/4 <5> Beatrijs Cornelis Cranendonck [Cranendonck]
ganedigezh: 1531?
eured: <4> Pauwel Adriaens [Cranendonck] g. 1517? a. a. 1567 ≤ ? ≤ 1574
marvidigezh: 1574 ≤ ? ≤ 1577

5

101/5 <7> Pieter Pieters Cranendonck [Cranendonck]
ganedigezh: ~ 1530, IJsselmonde
eured: <5> Adriaentge Gerrits [?] g. ~ 1530 a. a. 1609
marvidigezh: 1600, IJsselmonde
Boer aan de Hordijk onder Oost IJsselmonde. Heemraad 1561-1571, schout 1575-1601 van Oost-IJsselmonde, laagheemraad 1578-1600 van Dirk Smeetsland en Mr. Arends van der Woudensland, dijkgraaf 1588 van IJsselmonde, hoogheemraad 1589-1601 van West-IJsselmonde.Begraven in de kerk van IJsselmonde.
122/5 <6+3> Margrietje Lenerts Cranendonck [Cranendonck]
ganedigezh: ~ 1535
marvidigezh: < 1581, Ridderkerk
Andere kinderen:
 • Claes, ca. 1557, Ridderkerk - ca. 1627, Ridderkerk
 • Dirk, ca. 1562, Ridderkerk
 • Jan, ca. 1563, Ridderkerk
 • Daniel, ca. 1568, Ridderkerk - < 25 mei 1648
133/5 <7> Niesje Pieters Cranendonck [Cranendonck]
ganedigezh: ~ 1540, IJsselmonde
eured: <6> Johan Jans in ’t Veld [Veld] g. ~ 1540 a. a. 2 Kerzu 1612
marvidigezh: 1580?, IJsselmonde
Andere kinderen:
 • Jan, ca. 1565, Oost-IJsselmonde
144/5 <7> Gerrit Pieters Cranendonck (Bootser) [Cranendonck]
ganedigezh: ~ 1540
marvidigezh: 30 Ebrel 1575 ≤ ? ≤ 5 Eost 1575, West-IJsselmonde
95/5 <6+3> Sijken Lenarts Cranendonck [Cranendonck]
ganedigezh: ~ 1550
eured: <7> Jan Damen van der Linden [Linden] g. ~ 1545 a. a. <4 Ebrel 1593
marvidigezh: >4 Ebrel 1598
116/5 <8+4> Adriaen Pauwels ? (den Ouden Dijckgraeff) [Cranendonck]
ganedigezh: 1565?, Ridderkerk
eured: <8> Ariaantje Cornelis van der Giessen [Giessen] g. ~ 1575 a. a. <26 Ebrel 1627, Hendrik Ido Ambacht
douaridigezh: 29 Gwengolo 1646, Ridderkerk, in de kerk
Andere kinderen:
 • Roockgen, 12 december 1607, Ridderkerk
 • Jenneken, 30 november 1609, Ridderkerk

Eerste huwelijk (9 Nov 1597, Ridderkerk) met Roockghen Goossen Schilperoort, dochter van Goossen Adriaensz Schilperoort en weduwe van Gerrit Cranendonck.

Zijn ouders waren al voor 1577 overleden, daardoor had hij op jonge leeftijd al landerijen in bezit. De percelen land, die tijdens zijn minder- jarigheid reeds op zijn naam stonden, waren de twee gorzen tegen het Oudeland en het land in de "Diercoop" in Nieuw-Reijerwaard. Mede daardoor was hij al op 25-jarige leeftijd heemraad van Ridderkerk en bleef dat 35 jaar tot 1628. Zijn groeiende welstand blijkt uit de belastingkohieren van 1627, hij was toen voor f.13.000,- gegoed en bezat meer dan 30 morgen land.

Betrok in 1597 de Paradijshoeve in Ridderkerk (huidig adres van Oostmolendijk 82) vermoedelijk de ouderlijke woning van zijn eerste vrouw. Zijn verkocht haar boerderij in Poortugaal maar het echtpaar behield haar land in Ridderkerk. Kocht in 1599 meer gorzen bij Oud-Reijerwaard. In 1627 koopt hij het land van zijn stiefkinderen in Ridderkerk. In 1638 bezit hij vijf haardsteden en een vermogen van 8000 pond. Zijn beide getrouwde dochters hebben dan een eigen vermogen van 5000 en 8000 pond. In 1639 verkoopt hij zijn boerderij aan zijn schoonzoon Jacob Gerrits voor 9250 pond. Na zijn overlijden bezat hij meer dan fl.10000 in geld en waardepapieren.

Hij was waarsman van Oud-Reijerwaard, dijkgraaf van Oud- en Nieuw-Reijerwaard 1611-1628. Heemraad en schepen van Ridderkerk. 1625/1626 plaatsvervangend schout van Ridderkerk.

De moeder van Adriaen was een Cranendock. Hij zegelde met het wapen van Cranendonck en de meer prestigieuze naam Cranendonck werd door zijn nageslacht overgenomen.

6

171/6 <10+5> Anthonis Pieters Cranendonck [Cranendonck]
ganedigezh: ~ 1567, IJsselmonde
eured: <9> Soetje Simons [?] g. ~ 1571 a. a. >24 Here 1610, Ridderkerk
marvidigezh: >29 Gouere 1641, West-IJsselmonde
Schipper van een marktschuit.
212/6 <12+?> Lenaert Foppen van Driel [Driel]
ganedigezh: 1568?
aotre da eurediñ: <10> Marijken Cornelis [?] g. 1571? a. a. C'hwevrer 1651, Ridderkerk
eured: <10!> Marijken Cornelis [?] g. 1571? a. a. C'hwevrer 1651, Rijsoord
marvidigezh: 1 C'hwevrer 1635, Rijsoord
Andere kinderen:
 • Maertge
 • Grietken, 13 november 1594, Rijsoord
 • Heijltjen, 20 april 1597, Rijsoord - < mei 1641, Rijsoord
 • Arien, 23 januari 1600, Rijsoord
 • Fop, 23 januari 1600, Rijsoord - > 14 mei 1666
 • Maritge, 16 januari 1605, Rijsoord - < 5 juni 1658
 • Barbertie, 10 juni 1607, Rijsoord

Schout van Rijsoord, eigenaar van de brug bij Rijsoord 1617, leenman van Wassenaar 1613. Lenert en Marijke doen op 19 december 1634 belijdenis.

De brug van Rijsoord werd in 1543 over de Waal geslagen, bewesten de Rijsoordse kerk, ter vervanging van het oude schuitveer dat hier sedert 1332 dienst deed. Voor herstelling van de brug gaf Prins Willem van Oranje op 4 december 1582 toestemming de kosten hiervoor te mogen verhalen uit een omslag over alle morgens (1 morgen = 93 A 94 ca.) der Zwijndrechtse Waard, mits de ingelanden dan voortaan vrijgesteld zouden zijn van bruggegeld. In 1615 werd zij (de brug van Rijsoord) “door ouderdom en tlanck gebruyck vergaen ende ontramponeerd bevonden”. Lenaert wilde op zijn kosten de brug wel herstellen als hij alle rechten erbij over kon nemen. Men ging akkoord maar na herstel ging hij ook van de Waardbewoners bruggegeld eisen. Er ontstond een proces, dat in april 1617 eindigde in een arbitrale uitspraak: voor immer zouden allen, vallende onder de schouw van Zwijndrecht, vrijgesteld zijn van bruggegeld, mits éénmaal betalende een som van 3 stuivers voor iedere morgen die de Waard telde.
153/6 <12+?> Daniel Fopsz van Driel [van Driel]
ganedigezh: ~ 1570
eured: <11> Aaltje Cornelisdr Romeyn [Romeyn] , Ridderkerk
eured: <12> Jorisje Pieters [?] g. 26 Genver 1586 a. a. 15 Here 1650, Barendrecht
marvidigezh: 1634 ≤ ? ≤ 1648
Boer. "gaarmeester der verpondingen" van Ridderkerk (1595-1598), armmeester van Barendrecht (1619-1621), heemraad van Oost-Barendrecht (1619-1634) en hoogdijkheemraad van Barendrecht (1624, 1625). Verkoopt 5 9 1595 een huis aan de Drogedijk aan Geert Willems Snijder.
194/6 <13+6> Adriaantje Jans in ’t Veld [Veld]
ganedigezh: 1574, Oost-Barendrecht
marvidigezh: <29 Kerzu 1613, West-IJsselmonde
Andere kinderen:
 • Jan, ca. 1596, < 1644
 • Leendert, ca. 1599, Barendrecht - < 1657
 • Robbrecht, ca. 1604, Barendrecht - > 1654, Poortugaal
 • Pieter (tweede met die naam), ca. 1606, Barendrecht? - ca. 1666
205/6 <14+?> Hendrik Gerrits Cranendonck [Cranendonck]
ganedigezh: ~ 1575
marvidigezh: >20 Gwengolo 1618
Boer te Katendrecht, kerkmeester te Charlois 1601-1602

Andere kinderen:

 • Gerrit
 • Lijntgen
 • Jochem
 • Grietje

Tweede huwelijk (10 april 1611, Ridderkerk) met Hilletje Teunisdr. Kinderen uit dit huwelijk:

 • Arij
 • Annijge
 • Maeijcken
Hilletje hertrouwt met Dirck Adriaensz van Stel.
166/6 <9+7> Wouter Jans [?]
ganedigezh: 1578?
eured: <13> Marijtgen Gijsbrecht Pieters Meeuwenhil [Meeuwenhil] g. ~ 1585 a. a. > 1658, Mijnsheerenland
marvidigezh: 1640?
Heemraad van Groote Lindt (1605/06) waar hij tot 1607 in de Zwijndrechtse Waard woonde. Als man en voogd van Marichgen Ghijsbrecht P Meeuwenhil dochter, transporteerde hij op 22-05-1606 aan Adriaen Cortiaensz. Ruyter, heemraad van Mijnsheerenland, 3 mergen in het Oudeland van Moerkerken. Dit land was Wouter via zijn vrouw aangekomen bij overlijden van haar "bestevader" Pieter Cornelis Joosten. Van 1607 tot medio 1634 woonde hij te Mijnsheerenland. Op 16-04-1633 werd voor de te Mijnsheerenland wonende Wouter Janss. een schuldbrief opgemaakt ten behoeve van Johan van den Hoonert te Dordrecht ten bedrage van 300 Cgl. Blijkens een akte van 12-06-1634 was Wouter Jansz. toen 55 jaar oud. Bij akte van 27-06-1634 verklaarde Wouter Janss., wonende te Mijnsheerenland, 621 Cgl schuldig te zijn aan de nagelaten weeskinderen van Dirck Adriaenss. Joncksten Dronckert, in leven marktschipper en korenkoper op Goidschalksoord, en dat inzake zekere afgerekende schulden en van een obligatie, waarvoor zijn zoon Jan Wouteren, wonende in Sint-Anthoniepolder zich als borg had gesteld. Deze schuldbrief werd teniet gedaan na vertoning aan de secretaris op 02-08-1639. Wellicht vanwege financiële moeilijkheden deed Wouter zijn boerderij en landerijen onder Mijnsheerenland van de hand en hij verhuisde in de loop van 1634 naar de Blaak onder Heinenoord. Wouter Janss., wonende aan de Blaak onder Heinenoord, transporteerde op 09-11-1634 aan de heren en regenten van het Arme Weeshuys binnen Dordrecht een hoeve aan de noordzijde van "den dorpwech" waarin hij gewoond had met twee (hooi)bergen, twee keten en een boomgaard, en dat alles staande op grond van het voornoemde weeshuis. Op 01-07-1635 werd in de kerk van Heinenoord het eerste gebod afgekondigd van de verkoop van een "huys en berch" met beplanting etc. aan sheerendijck aan de Blaak onder Heinenoord, dat Cornelis Teuniss. aan Wouter Janss. had verkocht. De waarde was getaxeerd op 300 gld. Op 19-07-1635 betaalde Wouter de aanslag voor de 40e penning hierover. Van 10-09-1642 dateren de voorwaarden en kondities waarop Claes Jacobss. Blaeck als curator van de boedel van zaliger Wouter Janss., in het openbaar en ten overstaan van de schout en gerechten van Heinenoord, diens nagelaten "huys met een schuer stouck keet en berch" met de beteling, bedden, dekens, kussens, linnen, tin, houtwerk, beesten etc. zou gaan verkopen. De boerenwoning werd voor 222 gld. gekocht door Ghijsbrecht Wouterss. waarbij Jan Wouterss. "sijnen broeder" en Willem Bastiaenss. Snider "sijnen swager" zich borg stelden. Ghijsbrecht, Jan en Sijken Wouters en Willem Bastiaenss. Snider kochten beesten, inboedel en landbouwgereedschappen etc., waarbij ze ook voor elkaar als borg optraden. Aardig is ook dat in de boedel een "hellebaert en degen" werd aangetroffen. Huis en inboedel werden dus door de zoons en dochters gekocht en brachten totaal 346 gld. 18 st. op. Blijkens een akte van 18-06-1658 was Marichie Gijsberts, weduwe van Wouter Jansz, nog in leven. Zij compareerde op die datum voor de notaris te Mijnsheerenland met haar zoon Gijsbert Woutersz. Kennis
187/6 <11+8> Pauwel Ariens Cranendonck (Romeijn) [Cranendonck]
kristenadur: 7 Mae 1606, Ridderkerk
eured: <14> Teuntjen Emonds van Jonkholt [Jonkholt] c. 13 Gouere 1603 a. a. <20 Du 1634, Ridderkerk
marvidigezh: 13 Gouere 1663 ≤ ? ≤ 19 Kerzu 1665
In 1632, korte tijd na zijn huwelijk met de dochter van de schout van Ridderkerk, kocht Pauwel Ariensz. Cranendonck land onder Oud-Reijerwaard en een huis aan de Kerksingel op het dorp Ridderkerk. Wellicht was deze koop te hoog gegrepen, want een jaar later verkocht hij het land alweer, terwijl hij ook een huis van de hand deed. Enige jaren na het overlijden van zijn eerste echtgenote verkocht hij enige bezittingen, vermoedelijk om de koop van een groot huis (met 4 haardsteden) in het dorp Ridderkerk te kunnen bekostigen. Dit huis droeg de naam "Wapen van Rome" en lag aan de oostzijde van de Zeedijk (nu: Ring-of Molendijk), tegenover de "Dorpssteenstraat", m.a.w. op het punt waar de dorpsstraat van Ridderkerk op die dijk aankwam. Het "Wapen van Rome" was een herberg of tapperij, waar zich allerhande dorps-activiteiten afspeelden: zo werden er vanaf 1646 vele akten van de notaris Engelbrecht van der Grijp gepasseerd "ten huize van Pouwels Arijens Cranendonck".

Waard van het "Wapen van Rome" in Ridderkerk, gekocht op 14 juni 1636 van Teus Meuss.

Met Palus Aryensen Romeyn (=Kraenendonck), Cornelis Aertsen Leeuwenburch en Jacob Aryensen Nuchteren, allen wonende te Ridderkerk, verklaarde Huyser bij akte van 21-2-1640 400 Car.gld schuldig te zijn aan de heer Johan Volls, magistraat van Dordrecht, welke bedrag zij beloofden over een jaar terug te betalen. (GA Dordrecht, ona inv.nr.63, fol.32).

Op 22 mei 1647 transporteerde Aryen Quirijnen Huyser de jonge aan Pouwels Aryensden Kraenendonck 3 morgen 68 roeden in het 'Duyffhuys, de 68e hoef in Oud-Reijerwaard.(ARA,ora RK inv.nr.10.fol.141 e.v.). Dezelfde dag werd er ten behoeve van Huyser een schuldbrief opgemaakt ten bedrage van 1421 Car.gld.(ARA,ora RK inv.nr.10,fol.100 e.v.).

kocht in 1652 1 1/2 morgen zaailand in "den Brouwer" in Nieuw-Reijerwaard

Op 16-4-1653 verklaarde Huyser met Jacob Aryensz. Nuchteren, Pouwels Aryensz. Cranendonck en Jacob Leendertsz. Slickerveer, allen wonende onder Ridderkerk, 600 Car.gld. schuldig te zijn aan Neeltie Abrahamsdr.(GA Dordrecht, ona inv. nr.91 fol.121.).

kocht in 1657 een aantal koeien

ONR Ridderkerk, Inventarisnummer 14 R, Aktenummer/Blz. 7/10, Notaris Engelbrecht Cornelisz van der Gijp: Jan Willemsz Romeijn verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Ingensz, gaermeester van de verpondinge 72 gulden. Maertge Cornelis, wonende in de Grient alhier, weduwe van Willem Cornelisz Romeijn, geassisteerd door Pouwels Arijensz Cranendoncq,haar voogd, stelt zich borg.

ONR Ridderkerk, Inventarisnummer 14 R, Aktenummer/Blz. 51/94, Notaris Engelbrecht Cornelisz van der Gijp: Pouwels Arijensz Kraenendonck bekent schuldig te zijn aan Philps en Jacob Rentier te Rotterdam, als voogden van de nagelaten weeskinderen van Susanna Dircx, weduwe van Mathijs Huijbrechtsz van Sittert, een bedrag van 800 gulden. Vincent Franssen Danckert - oud heemraad - en Willem Dircxsz, timmerman, zijn borg.

ONR Ridderkerk, Inventarisnummer 14 R, Aktenummer/Blz. 53/97, Notaris Engelbrecht Cornelisz van der Gijp: Pouwels Arijensz Kraenendonck, 41 jaar, verklaart op verzoek van Cleijsgen Pietersdr., weduwe van Cornelis Foppen de jonge, dat hij eergisteren in de avond aanwezig was in het Wapen van Rome (eigenaar hiervan) en daarbij getuige was dat Abraham Joosten, wever, Huijch Cornelisz uitmaakte voor 'jonge schapendief'.

ONR Ridderkerk, Inventarisnummer 14 R, Aktenummer/Blz. 87/157, Notaris Engelbrecht Cornelisz van der Gijp: Willem Dircxsz, timmerman 46 jaar, Arijen Quierijnen Huijser, 36 jr, Dirck Arijensz op 't Dorp, 48 jr, Pleun Querijnen Huijser, 40 jr, Cornelis Cornelisz Kuit 40 jaar, Harmen Lenert Vrancken 60 jaar en Cornelis Willemsz Schansman 34 jaar, verklaren op verzoek van Hermen Celosse, predikant, dat zij ten huize van Pouwels Arijensz Kranendonck zijn geweest en vertellen over de predikant en zijn vrouw, die zich verschillende malen onbehoorlijk zouden hebben gedragen.

Tweede huwelijk (29 mrt 1637, Ridderkerk) met Ariaentje Leendertsdr aen Dijck. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Derde huwelijk (10 apr 1639, Ridderkerk) met Grietje Jacobs. Uit dit huwelijk de volgende kinderen:

 • Ariaentje, 11 december 1639, Ridderkerk
 • Arien, 17 november 1641, Ridderkerk
 • Annetien, 24 april 1644, Ridderkerk
 • Arijen, 28 oktober 1646, Ridderkerk - 28 november 1708, Ridderkerk
 • Neeltjen, 6 mrt 1650, Ridderkerk
 • Jacob, 23 juni 1652, Ridderkerk - 8 december 1705, Ridderkerk
Grietje hertrouwde met (Ridderkerk, 10 januari 1666) met Bastiaen Cornelisz. op den Dijck.

7

221/7 <15+11> Fop Danielsz van Driel [van Driel]
kristenadur: 14 Ebrel 1593, Ridderkerk
eured: <15> Maeyken Pietersdr [Pietersdr] , Barendrecht
Landbouwer, heemraad van IJsselmonde. Overleden tussen 1657 en 1663.
282/7 <20+?> Soetje Hendricks Cranendonck [Cranendonck]
ganedigezh: ~ 1595
marvidigezh: 1661, Charlois
Andere kinderen:
 • Annetje
 • Pieter,
 • Soetgen, ca. 1630

Uit de boeken van de kerk van Charlois (1661): "Ontfangen van de weduw van Jan Pietersz. Winter dat haer soon int hooghkoer beraven leijt". "Ontfangen van de kinderen van Jan Pietersz. Winter dat haar moeder int hooghkoer begraven leijt".

Op 5-7-1681 testeerde Grietgen Heijnricxs Kranendonck, wede van Geen Aelbregtsz. Zij benoemde tot haar erfgenamen o.a. de kinderen van de overleden Soetgen Hendricxs Kranendonck
293/7 <21+10> Cornelis Leenderts van Driel [Driel]
kristenadur: 20 Here 1602, Rijsoord
eured: <16> Judith Barends [?] g. ~ 1615 a. a. >23 C'hwevrer 1684, Rijsoord
marvidigezh: 1676 ≤ ? ≤ 1684
Andere kinderen:
 • Heijltje, 12 november 1645, Rijsoord
 • Marichie, 9 juli 1651, Rijsoord
 • Barent, < 1656, Rijsoord
 • Arij, 21 mei 1657, Rijsoord
 • Aaltje, 24 juli 1661, Rijsoord - 24 juli 1693, Rijsoord

boer te Rijsoord, schepen, stedehouder van Rijsoord

Testament 06-03-1672: Cornelis Leendersz. van Driel (ziek), schepen in Rijsoord, en Judick Barents, echtpaar, benoemen elkaar tot erfgenaam. Kinderen krijgen bij 22 jarige leeftijd of wanneer zij in het huwelijk treden 300 carolusgulden. Hun dochter Maeijcken Cornelis krijgt vooraf het vruchtgebruik van een hont zaailand.
244/7 <17+9> Gerrit Thonis Cranendonck [Cranendonck]
ganedigezh: 30 Meurzh 1608, Ridderkerk
eured: <17> Rijckje Hermans [?] g. ~ 1610 a. a. <28 Eost 1673, 's Gravendeel
marvidigezh: <28 Eost 1673, 's Gravendeel
275/7 <19+?> Pieter Adriaens Hordijk [Hordijk]
ganedigezh: ~ 1610, Barendrecht
aotre da eurediñ: <18> Trijntje Ariens Besemer [Besemer] g. ~ 1615 a. a. 1676 ≤ ? ≤ 1680, Ridderkerk
eured: <18!> Trijntje Ariens Besemer [Besemer] g. ~ 1615 a. a. 1676 ≤ ? ≤ 1680, Ridderkerk
marvidigezh: 1680?, Ridderkerk
Andere kinderen:
 • Ariaentje, 16 december 1635, Ridderkerk - 20 mei 1702, IJsselmonde
 • Maeijke (Marichjen), 7 maart 1638, Ridderkerk - > 5 juni 1713
 • Jan, Barendrecht - 25 mei 1642 te Ridderkerk
 • Jannigje, 12 februari 1645, Ridderkerk - 1681
236/7 <16+13> Gijsbert Wouters Kennis [Kennis]
ganedigezh: ~ 1625, Mijnsheerenland
eured: <19> Aryaentien Willems [?] g. ~ 1630, Mijnsheerenland
267/7 <15+12> Pieter Daniels van Driel [van Driel]
ganedigezh: ~ 1630
eured: <20> Marighjen Cornelis Gleijse [Gleijse] g. ~ 1640, Ridderkerk
258/7 <18+14> Emond Pauwels Cranendonck [Cranendonck]
kristenadur: 16 Here 1633, Ridderkerk
eured: <21> Ariaentje Dirks Verduin [Verduin] c. 21 Kerzu 1631, Ridderkerk
Waard van Het Wapen van Rome in Ridderkerk

Op 18 juli 1668 stelde de te Ridderkerk wonende Emond Pouwelsen Craenendonck zich als borg voor de onder die jurisdictie woonachtige Aryen Quirijnen Huyser de jonge.(ARA,ona RK inv.nr.6991,akte d.d. 18-7-1668).

Emont Pauwelsz. Cranendonck was als erfgenaam van de familie Jonckholt vermoedelijk reeds op jonge leeftijd behoorlijk vermogend. Wellicht gaf deze relatieve rijkdom er in verband met zijn slechte gezondheid aanleiding toe om reeds op 21-jarige leeftijd zijn testament te maken.

In 1656 kocht Emont een huis met boomgaard aan de dorpshaven van Ridderkerk. Enige maanden na deze koop trad hij in het huwelijk met Ariaantje Dircksdr. Verduijn, waarbij zij huwelijkse voorwaarden sloten: indien een van hen beiden binnen 3 jaar zonder nageslacht zou komen te overlijden, zouden de ingebrachte goederen terugvallen aan hun respectievelijke erfgenamen.

Uit diverse akten blijkt, dat Emont Pauwelsz. Cranendonck naast het huis aan de haven ook eigenaar was van een drietal boomgaarden en van land in Oud-Reijerwaard (3 morgen 150 roeden) en in de "buitennoorden". Door een overstroming als gevolg van "onbehoorlijk bedijken", was de ingezaaide zomergerst op dit laatste land in het seizoen van 1658 verloren gegaan. Het land in Oud-Reijerwaard verkocht hij in 1664 aan zijn neef Arij Jacobsz. van der Zegen.

In 1664 werd op tamelijk grote schaal vlas ingekocht door enige inwoners van Ridderkerk, waaronder Emont Pauwelsz. Cranendonck. Wellicht betrof het hier een kleinschalige "industrie", waarbij vlas tot linnen werd verwerkt.

Andere kinderen:

 • Arien, 8 september 1658, Ridderkerk
 • Dirck, 23 mei 1660, Ridderkerk
 • Pauwel, 9 november 1664, Ridderkerk
 • Anna, ca 1667, Ridderkerk - > 1705, Strijen
 • Neeltje, 14 juli 1669 ,Ridderkerk
 • Lijntje, 31 mei 1671, Ridderkerk - 12 december 1753, Oost-Barendrecht
belijdenis: Ridderkerk, 28 maart 1657

8

301/8 <22+15> Adriaantje Foppen van Driel [van Driel]
kristenadur: 16 Ebrel 1620, Barendrecht
eured: <22> Cornelis Bouwens Roobol [Roobol] g. 1619 a. a. 20 Mae 1678, Rotterdam
marvidigezh: 20 Mae 1671, Westmaas
362/8 <28+?> Arijaentje Jans Winter [Winter]
ganedigezh: ~ 1625
marvidigezh: 3 Du 1687, Charlois
Andere kinderen:
 • Maijke
 • Hendrick
 • Aryaantje
 • Sijtje
 • Soetje
 • Frans, ca. 1660, Charlois
Aryaantje Jans Winter, weduwe van Gijsbert Fransen Baartman, transporteerde op 3 november 1687 aan Jan Maartensen Dryedijk een huis met erf boomgaard, 'bergh' (hooiberg), keet, beplanting etc., te Smitshoek, belend oost: Clement Carsen, zuid: de gemeenelands watering van Barendrecht, west: Gerrit Pietersen, schout van Pendrecht en noord: den Charloisedijk. Deze boerderij was belast met 100 gld ten behoeve van de 'grootenhuys armen van Charlois', welke schuld Jan overnam. Hij betaalde 400 van de 500 gld. contant. Bij de verkoop was gestipuleerd dat Aryaantje haar leven lang in het voorhuis de kamer aan de dijk en de helft van de keet tegen het woonhuis mocht gebruiken, alsmede de vruchten zou hebben van twee appelbomen en de helft van een perenboom naar keuze in de boomgaard.
323/8 <24+17> Soetje Gerrits Cranendonck [Cranendonck]
ganedigezh: ~ 1635, 's Gravendeel
eured: <23> Willem Rochusse Visser [Visser] g. 1629 a. a. 7 Gwengolo 1707, 's Gravendeel
marvidigezh: 12 Gwengolo 1721, 's Gravendeel
Ook vermeld als Boods
374/8 <29+16> Leentje Cornelis van Driel [Driel]
kristenadur: 19 Mae 1647, Rijsoord
aotre da eurediñ: <24> Dirk Jans van Hamond [Hamond] g. 1643? a. a. 20 Mae 1697, Rijsoord
eured: <24!> Dirk Jans van Hamond [Hamond] g. 1643? a. a. 20 Mae 1697, Rijsoord
douaridigezh: 2 Eost 1696, IJsselmonde
Andere kinderen:
 • Judith, ca. 1672, IJsselmonde - 8 september 1719 te IJsselmonde
 • Cornelis, ca. 1674, IJsselmonde - < 1754
 • Heijltje, 11 juli 1688, IJsselmonde
355/8 <27+18> Trijntje Peters Hordijk [Hordijk]
kristenadur: 4 Gwengolo 1650, Ridderkerk
aotre da eurediñ: <25> Arien Dircks Remmel [Remmel] g. ~ 1655 a. a. 16 Eost 1719, Ridderkerk
eured: <25!> Arien Dircks Remmel [Remmel] g. ~ 1655 a. a. 16 Eost 1719, Ridderkerk
marvidigezh: 16 Du 1706, IJsselmonde
Andere kinderen:
 • Trijntje, 16 februari 1687, IJsselmonde - 26 mei 1758
 • Lijntje, 17 april 1689, IJsselmonde - 1 januari 1742, IJsselmonde
316/8 <23+19> Ariaantje Gijsberts Kennis [Kennis]
ganedigezh: ~ 1660, Heinenoord
eured: <26> Joost Jans Verrijp [Verrijp] g. 1657? a. a. 9 Mae 1714
marvidigezh: 17 C'hwevrer 1696, 's Gravendeel
Ook vermeld als van der Linden
337/8 <25+21> Teuntje Ijmants Cranendonck [Cranendonck]
ganedigezh: 21 Mae 1662, Ridderkerk
eured: <27> Arij Gerrits Vermeulen [Vermeulen] c. 26 Kerzu 1665, Barendrecht
Andere kinderen:
 • Ariaantje, 15 juli 1689, Barendrecht
 • Teuna, 13 mei 1691, Barendrecht
 • IJmant, 7 november 1694, Barendrecht
 • Neeltie, 9 september 1696, Barendrecht
 • Gerrit, 19 april 1699, Barendrecht
348/8 <26+20> Daniel Pieters van Driel [van Driel]
ganedigezh: ~ 1665
eured: <28> Lena Willems Tuijnder [Tuijnder] g. 14 Here 1668, Barendrecht
Views
Ostilhoù personel
Enklask araokaet